Agent automatic update/Automatická aktualizace agentů

Modified on Tue, 10 Jan 2023 at 09:26 AM

CZ:

V této verzi nemusí docházet k automatické aktualizaci Logmanager agentů.

Nejedná se o kritickou ani jakkoliv závažnou chybu, její oprava proběhne automaticky s novými verzemi kódu a není třeba manuálního zásahu.


Problém:

Logmanager orchestrator agenti se neaktualizují na novější verzi.


Popis:

Chyba vydané špatné verze agenta, kdy do produkce uvolněna verze bez podpory sebeaktualizace. To bylo způsobeno nevhodně poskládaným build procesem, kdy v případě release došlu k race-condition a vydala se verze bez updateru. Tato chyba byla vyřešena změnou build procesu, takovým způsobem, že je vydávána jen jedna verze a podle parametrů se chová rozdílně.


Workaround:

Jelikož je v příštím LM release plánováno uvolnění sysmon, není nutné agenty hned ručně aktualizovat, protože sysmon bude vyžadovat opětovnou instalaci pomocí MSI. Do příští verze připravíme návody, jak tuto chybu odstranit.


EN:


In this version, Logmanager agents may not be automatically updated.
This is not a critical or any serious bug, it is fixed automatically with new code versions and no manual intervention is needed.

Issue:
Logmanager orchestrator agents do not update to newer versions.

Explanation:
A bug released by a bad version of the agent, where a version without self-updating support was released to production. This was caused by an improperly put together build process, where the release case reached a race-condition and released a version without an updater. This bug has been resolved by changing the build process, in such a way that only one version is released and it behaves differently depending on the parameters.

Workaround:
Since sysmon is planned to be released in the next LM release, there is no need to manually update the agents right away, since sysmon will require a re-installation using MSI. We will provide instructions on how to fix this bug in the next release.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article